کلیدواژه‌ها = Artificial neural network
وارون‌سازی داده‌های دو بعدی مقاومت ویژه‌ی الکتریکی لوله‌های زیرسطحی به روش شبکه‌ی عصبی مصنوعی

دوره 4، شماره 7، خرداد 1393، صفحه 69-80

کاظم ملک‌پور دهکردی؛ احمد قربانی؛ عبدالحمید انصاری