کلیدواژه‌ها = ناهمسانگردی
شبیه سازی عددی برای پیش‌بینی ناهمسانگردی سنگ کرومیت فاریاب با استفاده از نرم‌افزار PFC

دوره 11، شماره 28، مهر 1400، صفحه 23-35

10.22034/anm.2021.2226

بهزاد جعفری محمدآبادی؛ کورش شهریار؛ حسین جلالی فر؛ کاوه آهنگری


پیش‌بینی مقاومت فشاری سنگ دارای همسانگردی عرضی‌ با استفاده از روش المان مجزا

دوره 4، شماره 7، خرداد 1393، صفحه 9-16

فاطمه عزیزیان؛ عبدالهادی قزوینیان؛ محمود بهنیا