شناسایی و تفکیک متغیرهای آنومال با تلفیق روش‌های آنالیز تطبیقی و تفریقی در منطقه دالی شمالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

کمربند ولکانیکی ارومیه- دختر در ایران از نظر کانی‌سازی جزء مناطق با پتانسیل محسوب می‌گردد که عمده کانی‌سازی‌های از نوع پورفیری در آن دیده می‌شوند. منطقه دالی با توجه به تصاویر ماهواره‌ای، بازدیدهای منطقه‌ای و نمونه‌برداری‌های صورت گرفته به عنوان یک اندیس معدنی مستعد شناخته شده است. در این تحقیق تعداد 149 نمونه ژئوشیمیایی محیط لیتوژئوشیمیایی ثانویه (خاک) مورد استفاده قرار گرفته است. روش‌های آنالیز تطبیقی و آنالیز تفریقی به عنوان دو تکنیک آماری جهت تعیین نوع عناصر کانی­ساز و نمونه­های آنومال بکار برده شده است. در این روش‌ها به کاهش حجم داده‌ها، مشخص نمودن عناصر آنومال و ارزیابی غنی‌شدگی و تهی شدگی عناصر پرداخته شده است. آنالیز تطبیقی به بررسی همزمان متغیر (عناصر) و نمونه‌ها می‌پردازد و عناصر کانی‌زایی شده و نمونه‌های با اهمیت را به تدریج تفکیک می‌کند که به عنوان مثال نمونه‌های 84، 40، 22، 74، 46، 86 و تعدادی دیگر از نمونه‌ها وجود آنومالی Cu-Au را در اشکال مختلف به اثبات رسانده است. روش آنالیز تفریقی با توجه به کانی‌سازی مشخص‌شده در تحلیل قبل (Cu-Au) در منطقه مشخص نمود که افزایش غلظت عنصر Co در محدوده تمرکز Cu-Au و افزایش غلظت عناصر Na, La و Mg نزدیک به زمینه و دارای تهی‌شدگی در منطقه کانی‌سازی می‌باشند. در آنالیز تطبیقی کلیه عناصر Mo, Ti, Fe, K و تا حدودی Ba نزدیک به محدوده تمرکز Cu-Au و Na, Li, Ca, Sr, As و چندین عنصر دیگر تهی شدگی نشان می‌دهند.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and Separation of Anomall Variable Using Correspondence and Discriminant Analyses Methods at Northern–Dalli Area

نویسندگان [English]

 • Farshad Darabi Golestan
 • Reza Ghavami Riabi
 • Mohammadjavad Majlesi
 • Mojtaba Memarzadeh
 • Houshang Asadi Harouni
چکیده [English]

Urumieh–Dokhtar volcanic belt is considered as potential area of mineralization that includes majority of porphyry-type mineralization in Iran. According to the satellite imagery, regional visits and samples which were taken from Dalli, this area was introduced as an occurrence with high potential for the mineralization. 149 geochemical samples from secondary lithogeochemical environments (soil) have been studied in the current paper. Correspondence analysis and discrimination analysis are used as statistical methods to identify mineralization type and associated elements with mineralization. Reduction of data volume, identification the anomaly and evaluation of enriched and depleted element are important purposes from application of these methods. In the correspondence analysis the mineralization variables (elements) and samples were simultaneously identified. According to this survey, some of the samples such as 86, 46, 74, 22, 40, 84 and a number of other samples have emphasized a Cu-Au anomaly. In the discrimination analysis according to proven mineralization (Cu-Au) in area and previous result, Co concentration was shown a correlation with Cu-Au mineralization and La, Na and Mg are probably depleted in mineralization area. In the correspondence analysis, elements of K, Fe, Ti, and to some extent Ba almost were enriched in the Cu-Au mineralized area and elements As, Sr, Ca, Li, Na and some other were depleted.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Urumieh–Dokhtar volcanic belt
 • porphyry deposit
 • secondary lithogeochemical environments
 • correspondence analysis
 • discrimination analysis
 • depletion