پیش بینی تنش القایی در پوشش بتنی سنگهای مستعد تورم بااستفاده از سیستم استنتاج تطبیقی نرو-فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه زنجان

2 دانشگاه تهران

چکیده

پوشش بتنی تونلهای حفر شده در زمینهای مستعد تورم تحت تنش تابع زمان قرار دارد. یکی از روشهای تعیین مقدار تنش، استفاده از روش جبران و نصب جکهای تخت می باشد. در این روش ابتدا یک جفت پین اندازه‌گیری بر روی سطح پوشش بتنی در دو طرف محل شکافی که بعدا ایجاد خواهد شد نصب می‌گردند. فاصله بین این پینها توسط یک جابجایی‌سنج دقیق ثبت می‌شود. سپس یک شکاف توسط یک اره مدور الماسه‌ای در محل از پیش تعیین شده مابین دو پین ایجاد می‌گردد. در اثر این شیار، تنشها در بتن آزاد شده که عموما منجر به همگرایی پینها می‌شود. سپس یک سلول فشار هیدرولیکی (جک تخت) در داخل شکاف قرار گرفته و به یک پمپ هیدرولیکی وصل می‌گردد. در نهایت جک تخت بارگذاری شده تا تغییر شکل ایجاد شده به حالت اولیه خود باز گردد و بدین ترتیب تنش القایی در پوشش تعیین می گردد. رفتار متغیر و تابع زمان زمین های نرم در فضاهای زیرزمینی بیانگر این مطلب است که در صورت استفاده از روش جبران، بایستی ابزارهایی مانند پمپ را به صورت دوره ای و در طول سالها به محل مطالعه حمل و زمان زیادی را صرف قرائت نمود. در این تحقیق توانایی سیستم استنتاج تطبیقی نرو-فازی (انفیس) در تخمین آسان و سریع این تنش سنجیده و تایید می شود. آزمایشهای تعیین تنش در پوشش بتنی تونل تهویه مغار نیروگاه سد مسجد سلیمان به عنوان مورد مطالعاتی این تحقیق استفاده شده است. استفاده از این روش، طراح را قادر می سازد تا تنش در پوشش را بوسیله قرائت فاصله بین پین ها پیش بینی نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Prediction of induced stress in concrete liner of swellable rocks using Adaptive-Network Based Fuzzy Inference System

نویسندگان [English]

  • Ramin Doust Mohammadi 1
  • Mahdi Mousavi 2
1 Zanjan University
2 University of Tehran
چکیده [English]

Concrete liner of excavations in swellable rocks is under time dependent stress. One of the most famous methods for determining the stress is compensation method using flat-jacks. As the first step, measuring pins are cemented on the surface of the concrete lining in an appropriate arrangement on both sides of the planned cut. The distances between the pins are recorded by an accurate displacement sensor. Following the zero measurement, a slot is cut with a diamond-tipped circular saw blade. Hydraulic pressure cell (flat-jack) is inserted into the slot and is connected with a hydraulic pump fitted to a precision manometer. Finally, the flat jack is loaded until the relief-induced deformations are compensated. Since swelling is a time dependent behavior, the stress of liner changes with time. This needs a periodic measurement using heavy pumping device and requires a time consuming process. In this paper, the ability of adaptive network based fuzzy inference system is examined to predict the mentioned stresses. The performed compensation test at Masjed-Soleiman underground power house has been used as an example to illustrate the method. Using this method an engineer is enabled to predict the lining stress by reading the slot closure across a flat jack device.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stress in concrete liner
  • Compensation method
  • Flat jacks
  • Adaptive network based fuzzy inference system