طراحی سیستم تهویه حین حفاری و انتخاب لوله تهویه مناسب در تونل آماده‌سازی پانل 3 شرقی معدن 1 مکانیزه پروده طبس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مهندسی معدن، گروه مهندسی معدن، دانشگاه بیرجند

2 استادیار، گروه مهندسی معدن، دانشگاه بیرجند

3 دانشیار، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه شاهرود

چکیده

یکی از مسائل مهمتونل‌های آماده‌سازی شبکه معدن و از آن جمله معدن 1 پروده، تهویه آن ضمن حفاری است. زیرا به هنگام حفر، آلاینده‌های مختلف به‌ویژه گردوغبار و گازهای حاصل از آتشباری(درصورت نیاز)، در جبهه کار تونل تجمع می‌یابند که باید به بیرون تونل هدایت شوند. به‌منظور طراحی سیستم تهویه تونل‌های پیشروی، ابتدا باید شدت جریان هوای لازم به‌منظوررقیق کردن گاز زغال، گازهای حاصل از آتشباری، برطرف کردن گردوغبار و تنفس افراد، محاسبه شده و بزرگ‌ترین آن‌ها مبنای طراحی قرار گیرد. شدت جریان برای جبهه کار تونل با سطح مقطع 15مترمربع برابر6/75 مترمکعب بر ثانیه محاسبه و به‌منظور اجرای طرح تهویه، سه نوع لوله برای طراحی پیشروی مقایسه شد که نتایج تجزیه واریانس نشان دادکه قطر لوله در اندازه 900 میلی‌متر، در سطح احتمال 5 درصد تأثیرمعنی‌داری بر افت فشار استاتیکی داشته است. سرانجام برای به جریان انداختن هوای مورد نیاز، بادبزن‌های متفاوتی مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که فن دهشی با شدت جریان 12 مترمکعب بر ثانیه و فشار 7/4 کیلو پاسکال برای سیستم تهویه تونل آماده‌سازی مناسب است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design of ventilation system and selection of proper duct in development tunnel of eastern panel No.3 in mechanized mine No.1 of Parvadeh in Tabas coal mine

نویسندگان [English]

  • Mohammad Amin Zarei Darmian 1
  • Mohammad Javanshir Giv 2
  • Farhang Sereshki 3
چکیده [English]

Ventilation is One of the vital issues in advancing tunnels of mine network, including mine No.1 of Parvadeh, because the various pollutants especially dusts and blasting gases are concentrated in the face which should be directed to the outside of tunnel. To provide a ventilation system in advancing tunnels, at first, the air flow quantity has to be calculated in viewpoints of fire damp, dusts, blasting gases(if needed) and respiration and then the maximum amount must be considered as a base for ventilation design. In order to ventilate the tunnel face with cross section area of 15 m2, the calculated air quantity is 6.75 m3/s. In addition, to perform the auxiliary ventilation, three duct types were compared which variance analysis proved that the duct with 900 mm in diameter had a significant effect on static pressure drop in probability level of 5%. Finally, to circulate the required air, different fans were studied and it was found that the blowing fan with rate of 12 m3/s and pressure of 7.4 kPa is suitable for ventilation of advancing tunnel in the mine.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ventilation Duct
  • Analysis of Variance
  • Advancing Tunnel
  • Auxiliary Fan
  • Parvadeh Mine of Tabas