مقایسۀ نتایج حاصل از مدل‌سازی داده‌های ژئوشیمیایی کانی‌سازی طلا بر روی نمودارهای احتمال و فرکتالی غلظت – مساحت (C-A) در جداسازی زیر جوامع

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شاهرود

2 سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور

3 دانشگاه تهران

چکیده

به منظور جداسازی آنومالی از زمینۀ ژئوشیمیایی لازم است که جوامع مختلف ایجاد کانی­سازی از هم تفکیک شوند تا آگاهانه بتوان به بررسی مناطق آنومال و عوامل ایجاد آن پرداخت. در این میان لازم است داده­های برداشت شده از منطقه مورد مطالعه مورد تجزیۀ و تحلیل قرار گیرند. برای این منظور از داده­های چهار عنصر Au، Sn، Sb و B، برداشت شده از رسوبات آبراهه­ای واقع در اطراف کانی­سازی طلا از نوع پهنه­های برشی در جنوب غرب سقز کمک گرفته شده است. مدل­سازی نمودار احتمال و فرکتالی غلظت – مساحت از جمله روش­هایی هستند که بدون دخالت نظر شخصی ژئوشیمیست به مدل­سازی داده­های ژئوشیمیایی پرداخته و با تجزیه و تحلیل آماری داده­ها اقدام به جداسازی زیرجوامع و تشخیص مناطق آنومال می­پردازند. مقایسه نتایج بدست آمده از این مدل­سازی­ها بر روی عناصر ذکر شده در منطقۀ مورد مطالعه نشان از کارآیی بیشتر روش نمودار احتمال در جداسازی جوامع مختلف (فازهای تغییرپذیری) دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison results of gold mineralization geochemical data modeling from probability and concentration- area fractal plots in separation of subpopulations

نویسندگان [English]

  • Mir Mehdi seyedrahimi-Niaraq 1
  • Reza ghavami riabi 1
  • Reza khalukakaei 1
  • Mohammadreza Hezareh 2
  • Ramin Hendi 3
1 Shahrood University
2 Geological Survey of Iran
3 University of Tehran
چکیده [English]

In order to separation of Anomaly from Background is necessary to separate mineralization populations. The sediment streams in shear zone gold deposits suburbs, were sampled and used to identify the anomalies area of B, Sb, Sn, An, elements. Modeling of probability plots and concentration- area (C-A) fractal are methods that in those modeling of geochemical data are defined by data themselves rather than by an arbitrary decision of the geochemist( model- based objective techniques, MBOT). Comparison modeling results from the elements in the study areas shows that probability plots method have excess efficiency in separation of various populations (variable phases).

کلیدواژه‌ها [English]

  • probability plots modeling
  • concentration- area fractal plot modeling
  • Anomaly
  • geochemical background
  • separation of populations
1- حریری، ع.، نقشۀ زمین­شناسی سقز، (1382)، سازمان زمین­شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
2- حسنی­پاک، ع.ا.، شرف­الدین، م.، (1384)، تحلیل داده­های اکتشافی، انتشارات دانشگاه تهران، 850 ص.
3- حیدری، س.م.، (1383)، کانی­شناسی، ژئوشیمی و فابریک کانه­زایی طلا در پهنه­برشی خمیری منطقه کرویان، پایان نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، 150 ص.
4- سیدرحیمی­نیارق، م.م.، تعیین آنومالی­های ژئوشیمیایی با استفاده از روش­های فرکتالی و آمارۀ فضاییU و مقایسه آنها با نتایج روش نمودار احتمال در چهار گوشه سقز، (1387)، پایان نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، 148 ص.
5- سیدرحیمی­نیارق، م.م.، قوامی­ریابی، ر.، (1386)، مدل­گذاری ژئوشیمیایی نمودارهای احتمال به منظور شناسایی مناطق آنومال کانی­سازی طلا، بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین کشور.
6- مؤسسۀ جغرافیایی ایران، (1380)، اطلس راه­های ایران، مؤسسه جغرافیایی و کارتوگرافی و گیتاشناسی.
7- Bolviken, B, Stoke, P.R, Feder, J., Josany, T; (1992); "The Fractal Nature of Geochemical Landscapes"; Journal of Geochemical Exploration; 43, pp.91-109.
8- Cheng, Qiuming; Agterberg, F.P., Ballantyne, S.B.; (1994); "The separation of geochemical anomalies from background by fractal methods"; Journal of Geochemical Exploration; 51; pp.109-130.
9- Cheng, Qiuming, Agterberg, F.P. and Bonham-Carter, G.F.; (1996); "A spatial analysis method for geochemical anomaly separation"; Journal of Geochemical Exploration; 56; pp.183-195.
10- Education Group; (1993); "So What is a Fractal?"; National center for supercomputing applications of Illinois’s university
11- Ghavami. riabi, R.; (2007); " Geochemical Exploration of base metal massive sulphide deposits in the eastern part of Namaqua Province and environmental South Africa"; phd. Thesis; Pretoria University.
12- Sinclair, A.J.; (1974); "Selection of Threshold Values in Geochemical Data Using Probability Graphs"; Journal of Geochemical Exploration; 3; P 129-149.
13- Stanley, C.R. and Sinclair, A.J.; (1989); "Comparison of Probability Plots and the Gap statistic in selection of Threshold of Exploration Geochemistry Data"; journal of Geochemical Exploration; 32; pp.355-357.
14- Tennant, C.B. and White M.L.; (1959);. "Study of the distribution of some geochemical data"; Econ. Geol.; 54; pp.1281-1290.