بررسی خستگی سنگ بکر بلوری تحت بارگذاری کاملاً معکوس شونده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی اصفهان

2 دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان

10.29252/anm.7.13.91

چکیده

در طی پدیده خستگی جسم به علت تجمع آسیب و گسترش ترک ناشی از تکرار روند بارگذاری، در تنشی کمتر از مقاومت استاتیکی خود به‌صورت ناگهانی و ترد می‌شکند. سازندها و سازه‌های سنگی ازجمله گسل‌ها، درزه‌ها، صفحات لایه‌بندی، مخازن زیرزمینی، دیواره تونل‌ها، دیواره حائل پل‌ها، پی راه‌ها و سدها و ... می‌توانند تحت تأثیر بارهای دینامیکی ناشی از زمین‌لرزه‌های بزرگ، انفجار سنگ، آتشباری، حفاری، ترافیک قرار گیرند. در این کار تحقیقاتی رفتار سنگ‌ها تحت تأثیر بارگذاری کاملاً معکوس شونده (کشش فشار) و به کمک دستگاه آزمایش خستگی ساخته‌شده بر اساس آزمایش رایج خستگی فولاد بررسی شده است. از دو نمونه سنگ بلوری گابروی نطنز و مرمر سبز با ترکیب کانی‌شناسی و منشأ ساخت متفاوت جهت بررسی پدیده خستگی با این روش استفاده شد. نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که در نمودار S-N برای هر دو نوع سنگ با کاهش مقدار تنش اعمالی به نمونه، تعداد دوره تحمل شده به‌صورت لگاریتمی افزایش پیدا می‌کند و نمودار هر دو سنگ از رابطه وهلر پیروی می‌کنند. همچنین امکان ارزیابی حد دوام به کمک این نوع آزمایش وجود دارد، درحالی‌که در تحقیقات قبلی این امکان وجود نداشته است. نتایج نشان می‌دهد که حد دوام برای گابروی نطنز در حدود 7/14 مگا پاسکال (53% مقاومت کششی در حالت استاتیکی) و برای مرمر سبز حدود 8/10 مگا پاسکال (60% مقاومت کششی در حالت استاتیکی) است. مقایسه نتایج حاصل‌شده با نتایج سایر مصالح تأیید می‌کند که دستگاه ساخته‌شده و روش مورداستفاده در این تحقیق برای برآورد خستگی در سنگ‌های بلوری مناسب است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluating Fatigue of Intact Crystalline Rocks under Completely Reversed Loading

نویسندگان [English]

  • Saeed Jamali Zavareh 1
  • Hamid Hashemolhosseini 2
  • Alireza Baghbanan 1
  • Mohsen Khoshkam 1
  • Hadi Haghgouei 1
1 Department of Mining Engineering, Isfahan University of Technology, Iran
2 Department of Civil Engineering, Isfahan University of Technology, Iran
چکیده [English]

Summary
The fatigue behavior under completely reversed loading for two crystalline quarry stones in Iran; Natanz gabbro and Green onyx, which have different mineral compositions and formation conditions, were evaluated using a new developed apparatus. The obtained S-N curves followed common “Wöhler relationship” in the variation of applied amplitude stress versus loading cycle number. In addition, the endurance limit is perceived for both tested rocks as well as observed in ferrous metals. The endurance limit for Natanz gabbro and Green onyx were evaluated 14.7MPa (0.53 of its tensile strength) and 10.8Mpa (0.6 of its tensile strength), respectively.
 
Introduction
During fatigue phenomenon cyclic loading causes a material to fail prematurely and suddenly like a brittle failure at a stress level less than determined strength under monotonic condition. Rock formations and structures such as faults, joints, bedding planes, underground reservoirs, tunnels walls, bridge abutments, roads and dams’ foundations, etc. can be subjected to dynamic loadings resulting from vibrations of the earth’s crust, through major earthquakes, rock bursts, rock blasting and drilling and also, traffic. Reaction of rocks to cyclic and repetitive stresses resulting from dynamic loads has been generally neglected with the exception of a few rather limited studies. In this research work, the fatigue behavior of two crystalline quarry stones in Iran; Natanz gabbro and Green onyx which have different mineral compositions and formation conditions were studied under completely reversed loading.
 
Methodology and Approaches
The stress-life method was applied and fatigue behavior and the existence of the endurance limit for two crystalline quarry stones in Iran; Natanz gabbro and Green onyx which have different mineral compositions and formation conditions were evaluated using a new developed apparatus. The developed fatigue testing machine was inspired by rotating beam fatigue testing machine (R. R. Moore) which is commonly used for laboratory fatigue test in metals.
 
Results and Conclusions
The obtained results (S-N diagram) followed common “Wöhler relationship” in the variation of applied amplitude stress versus loading cycle number. In addition, results showed that both rocks have endurance limit. The results also illustrated that the endurance limits for both tested rocks are ranged between 0.4 and 0.6 of their tensile strengths. The endurance limit for Natanz gabbro and Green onyx were evaluated 14.7MPa (0.53 of its tensile strength) and 10.8Mpa (0.6 of its tensile strength), respectively. The agreement between the obtained results and presented results in fatigue of other materials showed that the offered method can be applied for studying the fatigue of rocks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fatigue of rocks
  • Crystalline intact rocks
  • Stress – life method
  • Completely Reversed Loading
  • Endurance limit
[1] Bagde, M. N., & Petroš, V. (2009). Fatigue and dynamic energy behaviour of rock subjected to cyclical loading. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 46(1), 200-209.
[2] Shigley, J. E., Mischke, C. R., Budynas, R. G., Liu, X., & Gao, Z. (2011). Mechanical engineering design (9th ed.). New York, USA: McGraw-Hill 266-276
[3] Stephens, R. I., Fatemi, A., Stephens, R. R., & Fuchs, H. O. (2000). Metal fatigue in engineering. USA: John Wiley & Sons. 3-10, 59-98
[4] Bagde, M. N., & Petroš, V. (2005). Fatigue properties of intact sandstone samples subjected to dynamic uniaxial cyclical loading. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 42(2), 237-250.
[5] Bagde, M. N., & Petroš, V. (2005). Waveform effect on fatigue properties of intact sandstone in uniaxial cyclical loading. Rock mechanics and rock engineering, 38(3), 169-196.
[6] Bagde, M. N., & Petroš, V. (2012). Dynamic Properties of Sandstone Rock Subjected to Cyclic Loading. ISRM India Journal-Half Yearly Technical Journal of Indian National Group of ISRM, 1(1), 5-16.
[7] Attewell, P., & Farmer, I. (1973). Fatigue behaviour of rock. Paper presented at the International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences & Geomechanics Abstracts.
[8] Burdine, N. (1963). Rock failure under dynamic loading conditions. Old SPE Journal, 3(1), 1-8.
[9] Guo, Y., Yang, C., & Mao, H. (2012). Mechanical properties of Jintan mine rock salt under complex stress paths. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 56, 54-61.
[10] Ishizuka, Y., Abe, T., & Kodama, J. (1990). Fatigue behaviour of granite under cyclic loading. Paper presented at the ISRM international symposium—static and dynamic considerations in rock engineering, Swaziland.
[11] Khanlari, G., Momeni, A. A., & Karakus, M. (2014). Assessment of Fatigue Behavior of Alvand Monzogranite Rocks. Iranian Journal of Engineering Geology, 8(1), 2003-2020.
[12] Li, N., Chen, W., Zhang, P., & Swoboda, G. (2001). The mechanical properties and a fatigue-damage model for jointed rock masses subjected to dynamic cyclical loading. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 38(7), 1071-1079.
[13] Ma, L.-j., Liu, X.-y., Wang, M.-y., Xu, H.-f., Hua, R.-p., Fan, P.-x.,... Yi, Q.-k. (2013). Experimental investigation of the mechanical properties of rock salt under triaxial cyclic loading. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 62, 34-41.
[14] Passaris, E. (1982). Fatigue Characteristics Of Rocksalt With Reference To Underground Storage Caverns. Paper presented at the ISRM International Symposium.
[15] Fuenkajorn, K., & Phueakphum, D. (2010). Effects of cyclic loading on mechanical properties of Maha Sarakham salt. Engineering Geology, 112(1-4), 43–52.
[16] Ray, S., Sarkar, M., & Singh, T. (1999). Effect of cyclic loading and strain rate on the mechanical behaviour of sandstone. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 36(4), 543-549.
[17] Singh, S. (1988). Relationship among fatigue strength, mean grain size and compressive strength of a rock. Rock Mechanics and Rock Engineering, 21(4), 271-276.
[18] Singh, S. (1989). Fatigue and strain hardening behaviour of graywacke from the flagstaff formation, New South Wales. Engineering geology, 26(2), 171-179.
[19] Song, H., Zhang, H., Kang, Y., Huang, G., Fu, D., & Qu, C. (2013). Damage evolution study of sandstone by cyclic uniaxial test and digital image correlation. Tectonophysics.
[20] Song, R., Yue-ming, B., Jing-Peng, Z., De-yi, J., & Chun-he, Y. (2013). Experimental investigation of the fatigue properties of salt rock. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 64, 68-72.
[21] Voznesenskii, A. S., Kutkin, Y. O., Krasilov, M. N., & Komissarov, A. A. (2015). Predicting fatigue strength of rocks by its interrelation with the acoustic quality factor. International Journal of Fatigue.
[22] Zhenyu, T., & Haihong, M. (1990). An experimental study and analysis of the behaviour of rock under cyclic loading. Paper presented at the International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences & Geomechanics Abstracts.
[23] Jafari, M., Amini Hosseini, K., Pellet, F., Boulon, M., & Buzzi, O. (2003). Evaluation of shear strength of rock joints subjected to cyclic loading. Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 23(7), 619-630.
[24] Wang, W.-h., Li, X.-b., Zhang, Y.-p., & Zuo, Y.-j. (2007). Closure behavior of rock joint under dynamic loading. Journal of Central South University of Technology, 14, 408-412.
[25] Erarslan, N., & Williams, D. (2012). Mechanism of rock fatigue damage in terms of fracturing modes. International Journal of Fatigue, 43, 76-89.
[26] Erarslan, N., & Williams, D. (2012). Investigating the Effect of Fatigue on Fracturing Resistance of Rocks. Journal of Civil Engineering and Architecture, 6(10), 1310-1318.
[27] Nejati, H. R., & Ghazvinian, A. (2014). Brittleness effect on rock fatigue damage evolution. Rock Mechanics and Rock Engineering, 47(5), 1839-1848.
[28] Erarslan, N., & Williams, D. (2012). Investigating the effect of cyclic loading on the indirect tensile strength of rocks. Rock mechanics and rock engineering, 45(3), 327-340.
[29] Li, G., Moelle, K., & Lewis, J. (1992). Fatigue crack growth in brittle sandstones. Paper presented at the International journal of rock mechanics and mining sciences & geomechanics abstracts.
[30] Haimson, B. C., & Kim, C. M. (1971). Mechanical Behavior of Rock under Cyclic Fatigue. Paper presented at the Stability of Rock Slopes, United States.
[31] Le, J.-L., Manning, J., & Labuz, J. F. (2014). Scaling of fatigue crack growth in rock. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 72, 71-79.
[32] Eberhardt, E. (1998). Brittle rock fracture and progressive damage in uniaxial compression. University of Saskatchewan Saskatoon.
[33] Tien, Y., Lee, D., & Juang, C. (1990). Strain, pore pressure and fatigue characteristics of sandstone under various load conditions. Paper presented at the International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences & Geomechanics Abstracts.
[34] Liu, E., Huang, R., & He, S. (2012). Effects of frequency on the dynamic properties of intact rock samples subjected to cyclic loading under confining pressure conditions. Rock mechanics and rock engineering, 45(1), 89-102.
[35] Chen, Y., Ni, J., Shao, W., Zhou, Y., Javadi, A., & Azzam, R. (2012). Coalescence of fractures under uni-axial Compression and fatigue loading. Rock mechanics and rock engineering, 45(2), 241-249.
[36] Xiao, J., Ding, D., Xu, G., & Jiang, F. (2008). Waveform effect on quasi-dynamic loading condition and the mechanical properties of brittle materials. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 45(4), 621-626.
[37] Fleck, N., Shin, C., & Smith, R. A. (1985). Fatigue crack growth under compressive loading. Engineering fracture mechanics, 21(1), 173-185.
[38] Dieter, G. E. (1998). Mechanical metallurgy. London: McGraw-Hill New York.
[39] Lalanne, C. (2010). Mechanical Vibration and Shock Analysis, Fatigue Damage (Vol. 4): John Wiley & Sons. 40-48
[40] Instron. (2004). R. R. Moore Rotating Beam Fatigue Testing System. In I. I. P. Group (Ed.), RRMoore Series Fixtures. USA.
[41] Lee, Y.-L. (2005). Fatigue testing and analysis: theory and practice. USA: Butterworth-Heinemann. 103-113
[42] JSME. (1981). Standard method of statistical fatigue testing: JSME Standard Method for Determination of S-N Curves. JSME S(002-1981).