نویسنده = حسین مجتهدزاده
An exploratory model for sediment-hosted lead and zinc deposits by using the fractal method in Yazd block- Central Iran

دوره 12، شماره 31، مرداد 1401، صفحه 15-24

10.22034/anm.2022.2176

somaie abbaszadeh؛ Seyyed Hossein Mojtahedzadeh؛ Abdolhamid Ansari


3D Zonation model of primary haloes and geochemical prospecting pattern of Aliabad Cu-Mo deposit, Yazd, Central Iran

دوره 11، شماره 29، اسفند 1400، صفحه 1-15

10.22034/anm.2022.1757

Mahdi Bemani؛ Seyyed Hossein Mojtahedzadeh؛ Abdolhamid Ansari


پیش‌بینی عیار فسفر فرآوری شده کانسنگ آهن بر اساس مدل‌های ریاضی- آماری

دوره 9، شماره 18، اردیبهشت 1398، صفحه 103-115

زهره حسین زاده؛ شاهد شهرستانی؛ سید حسین مجتهدزاده؛ مرتضی بابایی؛ حسین دانشفر؛ پریسا روشنی؛ احمدرضا مختاری


مدلسازی حالت پایدار آبخوان سازند درز و شکافی معدن سنگ آهن سه‌چاهون با استفاده از روش اجزا محدود

دوره 6، شماره 12، اسفند 1395، صفحه 21-31

مجتبی دارابی؛ عبدالحمید انصاری؛ نادر فتحیان پور؛ احمد قربانی؛ حسین مجتهدزاده