نویسنده = Javad Gholamnejad
Estimation of REV size and Determination of geo-mechanical properties of the rock mass in Sechahoon Anomaly XII Mine

دوره 10، شماره 25، دی 1399، صفحه 13-22

10.29252/anm.2019.9506.1330

علیرضا جبین پور؛ علیرضا یاراحمدی بافقی؛ جواد غلام نژاد؛ حجت الله ذاکرزاده فروشانی


Discontinued Rock Slope Analysis through a New TFS-KGM Analytical Method

دوره 8، شماره 17، اسفند 1397، صفحه 1-18

10.29252/anm.8.17.1

محسن محبی؛ علیرضا یاراحمدی بافقی؛ محمد فاتحی مرجی؛ جواد غلام نژاد


The Application of Artificial Neural Networks to Ore Reserve Estimation at Choghart Iron Ore Deposit

دوره 6، ویژه نامه انگلیسی، بهمن 1395، صفحه 73-83

Seyyed Ali Nezamolhosseini؛ Seyyed Hossein Mojtahedzadeh؛ Javad Gholamnejad


حل تحلیلی توابع گرین برای معادلات محیط پوروالاستیک

دوره 4، شماره 8، آذر 1393، صفحه 55-62

ابوالفضل عبدالهی پور؛ محمد فاتحی مرجی؛ علیرضا یاراحمدی بافقی؛ جواد غلام نژاد