کلیدواژه‌ها = Statistical Analysis
ارزیابی تأثیر اندازه نمونه در سنگ های رسوبی و اندازه سنگدانه در نمونه بتنی بر مقاومت فشاری تک محوره

دوره 8، شماره 16، آبان 1397، صفحه 57-70

10.29252/anm.8.16.57

محمد داربر؛ لهراسب فرامرزی؛ مصطفی شریف زاده؛ هومن رضایی


مطالعات آماری چند متغیره بر روی داده‏های ژئوشیمیایی منطقه کرویان

دوره 7، شماره 13، خرداد 1396، صفحه 101-112

10.29252/anm.7.13.101

سیما گروسی نژآد؛ احمدرضا مختاری؛ فریماه آیتی


An Investigation of the Effect of Freezing on Strength and Durability of Dimension Stones Using Fuzzy Clustering Technique and Statistical Analysis

دوره 6، ویژه نامه انگلیسی، بهمن 1395، صفحه 1-9

Reza Mikaeil؛ Alireza Dormishi؛ Golsa Sadegheslam؛ Sina Shaffiee Haghshenas