کلیدواژه‌ها = Finite Element
Finite element analysis of wellbore stability and optimum drilling direction and applying NYZA method for a safe mud weight window

دوره 11، شماره 29، اسفند 1400، صفحه 67-76

10.22034/anm.2022.2582

Mohsen Heydari؛ Mohammad Reza Aghakhani Emamqeysi؛ Manouchehr Sanei


تحلیل دینامیکی دیوار دیافراگمی مهار بندی شده

دوره 8، شماره 15، تیر 1397، صفحه 83-97

10.29252/anm.8.15.83

کاظم برخورداری؛ محبوبه جواهری


مدلسازی حالت پایدار آبخوان سازند درز و شکافی معدن سنگ آهن سه‌چاهون با استفاده از روش اجزا محدود

دوره 6، شماره 12، اسفند 1395، صفحه 21-31

مجتبی دارابی؛ عبدالحمید انصاری؛ نادر فتحیان پور؛ احمد قربانی؛ حسین مجتهدزاده


مقایسه روش‌های عددی مختلف در تحلیل پایداری مغار نیروگاه زیر زمینی مسجد سلیمان

دوره 3، شماره 5، خرداد 1392، صفحه 89-98

سیف الدین موسی زاده؛ کامران گشتاسبی؛ عبدالهادی قزوینیان