پیش‌بینی و تصحیح بلادرنگ خطای تجزیه گر فلوئورسانس اشعه ایکس در عیارسنجی پیوسته عناصر با استفاده از تخمین گر بهینه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

یکی از عوامل مهم در عملیات فرآوری مواد معدنی، میزان عیار عناصر است. نتایج اندازه‌گیری عیار عناصر، در کنترل صحت عملیات، محاسبه بازیابی و بررسی جنبه‌های اقتصادی فرآیند، مورد استفاده قرار می‌گیرد. روش‌های جدید عیارسنجی، شامل روش‌های شیمیایی، فلوئورسانس اشعه ایکس (XRF) و اسپکترومتری جذب اتمی، پیشرفته و دقیق هستند. با این وجود در برخی از کاربردها از قبیل عیارسنجی‌های پیوسته، نیاز به دقت بیشتری است. در مقاله حاضر روشی مبتنی بر یک تخمین گر بهینه (ماتریس انتقال متغیر) به منظور پیش‌بینی و تصحیح خطای تجزیه گر XRF ارائه شده است. این تحقیق بر اساس داده‌های واقعی در مقیاس صنعتی، به منظور کارایی روش پیشنهادی صورت گرفته است. در پیش‌بینی با استفاده از روش مذکور،مقدار موثر خطای عیار مس و مولیبدن در خوراک ورودی واحد پرعیارکنی اولیه مدار فلوتاسیون، به ترتیب، کمتر از 19/0 و 006/0 و در کنسانتره نهایی مدار فلوتاسیون، کمتر از 48/2 و 274/0، حاصل شد. نتایج حاصل از آزمون داده‌های واقعی نشان می‌دهند که روش ماتریس انتقال متغیر، در پیش‌بینی و تصحیح خطاهای اندازه‌گیری تجزیه گر پیوسته، دسترسی به عیارسنجی دقیق تر را تضمین می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Immediate Prediction and Correction of XRF Analyzers Error in Elements On-Line Assaying Using Optimal Estimator

نویسندگان [English]

  • Fardis Nakhaei
  • Abbas Sam
  • Seyyed Mohammadreza Musavi
  • Azadeh Nakhaei
چکیده [English]

Determination of chemical elements assay plays an important role in mineral processing operations. This factor is used to control process accuracy, recovery calculation and plant profitability. The new assaying methods including chemical methods, X-Ray fluorescence and atomic absorption spectrometry are advanced and accurate. However, in some applications, such as on-line assaying process, high accuracy is required. In this paper, an algorithm based on optimal estimator is presented to predict and correction on-line XRF errors. This research is based on the industrial real data collection for evaluating the performance of the presented algorithm. The quality of the obtained results was very satisfied; so that the RMS errors of Cu and Mo grades in rougher feed reduce to less than 0.19 and 0.006 and in final flotation concentration to less than 2.48 and 0.274, respectively. The results indicate that the mentioned method is quite accurate to reduce the on-line XRF errors measurement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Correction
  • Accuracy
  • X-ray Fluorescence
  • Variant Transmission Matrix
  • Optimal Estimator
  • Assaying