دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، آذر 1391، صفحه 1-106 
افزایش کارایی مدار آسیاکنی اولیه کارخانه پرعیارکنی مس شهربابک

صفحه 88-92

مجید پورسعیدی؛ رضا شمس الدینی؛ احسان ارغوانی؛ صمد بنیسی