بررسی کارایی معیار هوک و براون در پیش‌بینی تنش‌های روی صفحه شکست

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در علم مکانیک سنگ تعیین تنش‌های روی صفحه شکست از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ زیرا ناپایداری در یک سازه مانند شیروانی‌های سنگی ناشی از ترکیب تنش‌های داخلی است. چنانچه از روش تعادل حدی برای ارزیابی پایداری استفاده شود لازم است تنش‌های نرمال در لحظه شکست تعیین تا بر اساس آن پارامترهای مقاومت برشی تخمین زده شود. یکی از مهم‌ترین معیارهای تجربی که برای تعیین تنش‌های روی صفحه شکست کاربرد دارد معیار هوک - براون است. در این مقاله به منظور ارزیابی کارایی معیار هوک - براون در پیش‌بینی تنش‌های روی صفحه شکست از دایره تنش مور که تنش‌های روی صفحه شکست را بر اساس صفحه شکست واقعی تخمین می زند استفاده‌شده است. نتایج بیانگر این است که بین تنش‌های روی صفحه شکست به دست آمده از معیار هوک - براون و دایره تنش مور مغایرت وجود دارد؛ در نتیجه پارامترهای مقاومت برشی به دست آمده نیز تابع پوش هوک - براون است. همچنین نتایج نشان داد که زاویه صفحه شکست به دست آمده بر اساس پوش هوک- براون با صفحه شکست واقعی در نمونه مغایرت دارد در نتیجه تابعی از صفحه شکست واقعی نیست بلکه تابعی از پوش معیار هوک - براون است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Efficiency Investigation of Hoek – Brown Criterion in Prediction of Stresses on Failure Plane

نویسندگان [English]

  • Mehdi Mohammadi
  • Hossein Tavakoli
چکیده [English]

In rock mechanics, determination of stresses on the fracture plane is very important, because instability in a structure such as rock slopes caused by the combination of internal stresses. If limit equilibrium method is used to evaluate the stability, it is necessary to determine normal stresses in the fracture moment to estimate the shear strength parameters. One of the most important experimental criteria for determination of stresses on the fracture plane is Hoek-Brown criterion. In the present paper, efficiency of Hoek-Brown criterion is examined for prediction of stresses on the fracture plane based on the Mohr stress circle which estimates the stresses on the fracture plane according to the real fracture plane. Results show that there are some differences between stresses on the fracture plane obtained by the Hoek –Brown criterion and Mohr stress circle. Therefore, obtained shear strength parameters are depended on of Hoek-Brown envelope. Also, it is inferred that angle of fracture plane obtained using Hoek-Brown envelope differs from the real fracture plane, so the angle is in not a function of real fracture plane but it depends on Hoek-Brown envelope. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stresses on fracture plane
  • Mohr stress circle
  • Angle of fracture plan
  • Hoek and Brown criterion