ارایه یک مدل ترکیبی تصمیم‌گیری به‌منظور مکان‌یابی کارخانه فرآوری کرومیت در استان سیستان و بلوچستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی معدن و متالورژی- دانشگاه یزد

چکیده

یکی از اساسی‌ترین پایه‌های اقتصاد هر کشور را منابع معدنی آن تشکیل می‌دهند که با توجه به فراوانی ذخایر کرومیت در استان سیستان و بلوچستان، ایجاد یک واحد فرآوری در این استان ضروری به نظر می‌رسد. این پژوهش، باهدف مکان‌یابی کارخانه فرآوری کرومیت در استان سیستان و بلوچستان انجام شد. روش تحقیق از حیث هدف، کاربردی و از حیث شیوه جمع­آوری اطلاعات پیمایشی است. جهت دستیابی به هدف مذکور، با استفاده از تکنیک‌های AHP گروهی و SAW و با کمک گرفتن از 15 نفر از خبرگان دانشگاهی و صنعتی آگاه به علم معدن و همچنین جمع­آوری اطلاعات از ادارات دولتی مورد نیاز، معیارهای مؤثر در مکان‌یابی مورد بررسی قرار گرفتند. پس از تعیین گزینه‌های مناسب، برای انتخاب بهترین گزینه، 8 معیار مورد بررسی قرار گرفت. تکنیک‌های AHP گروهی و SAW، زاهدان را به‌عنوان گزینه برتر شناسایی کردند. همچنین از روش ترکیبی Borda برای قضاوت بهتر و تلفیق روش‌های مذکور استفاده شد که در نهایت بهترین مکان برای احداث کارخانه فرآوری، شهرستان زاهدان معرفی شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Site selection of Mineral processing plant for Chromite by Borda designs maker method in Sistan and Beloochestan province

نویسندگان [English]

  • Khodakaram Gharibi
  • Arash Tohry
Dept. of Mining and Metallurgy, Yazd University
چکیده [English]

Mine and deposit are the one of the major part of economic fundamentals in any country. Sistan and Bloochestan located in the south-east of Iran has the noticeable and mineable deposited. Chromite's reserve is the considerable potential for development in this province.
By attention to the reserve of Chromite in Sistan and Beloochestan province Manufacturing and running a mineral processing plant for Chromite is necessary. This research is carried out for Site selection of Mineral processing plant for Chromite in Sistan and Beloochestan province.
The research method in this article is practical by looking to aims and surveying based on the data collection methods. The research were carried out by using of Groups AHP and SAW methods and BORDA combined method. By helping of fifteen members of university and industrial expert in mining technology, also by data collection of government offices, For selected the best selection eight criteria were investigated after nomination the suitable selection.
Zahedan was selected by Groups AHP and SAW methods. It is using of the multiplied Borda method for the better judgment and multiplied these methods. Finally Zahedan was recognized as the best place for manufacturing and running a mineral processing plant for Chromite.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Site selection
  • Groups AHP
  • SAW
  • Borda
  • Sistan and Bloochestan Chromite's deposit
[1] The Report of the Mining, Minerals and Sustainable Development (MMSD) Project; (2002); “Breaking new ground”, International Institute for Environment and Development and World Business Council for Sustainable Development, Chapter8,Minerals and Economic Development, pp. 4-5.
[2] GHorbani, M. (2009) Chrome and chromite strategic metal in the metal industry and the chemical industry, Coal and Mining Journal, 11, pp: 54 (in Persian).
[3] Steel and Metal Industry News (2011) (in Persian).
[4] Archive Information Industries and Mines Organization of Sistan and Baluchestan province (in Persian).
[5] Hakimi, S. (1965) Optimum location of switching centers in a communications network and some relate graph theoretic roblems, Operations Research, 13, pp: 462-475.
[6] Partovi, F. (2006). An analytic model for locating facilities strategically, Omega؛ No. 34 (2006), pp: 41-55.
[7] Asgharnezhad, A. (2008), “Location of training centers”, Geography and Urban Planning Master's thesis. Tehran: Tehran University (in Persian).
[8] Florida, R and Tim Gulden Charlotta Mellander, (2008), The rise of the mega-region.
[9] Ataei M; Mikaiel, M. (2007). “Choose a suitable site for a factory Cement with VIKOR”, Twenty-sixth meeting of Earth Sciences, Geological Survey of Iran (in Persian).
[10] Ataei M., Sereshki F., Jamshidi M., Jalili S.M.E. (2008), Mining method selection by AHP approach, Journal of the south African institute of mining and metallurgy (SAIMM), Vol.108, December 2008, PP.741-749.
[11] Ataei M; Bitarfan, M. (2003). Choose a suitable extraction method for anomaly (3) Gohar iron ore mine after using fuzzy multi-criteria decision-making, International Journal of Engineering Sciences, University of Science and Technology14, pp: 1-12 (in Persian).
[12] Therimoghadar, M. (2007), Gol-e-Gohar Iron Ore Complex processing plant tailings dam location using fuzzy TOPSIS, Iran's First International Conference on Operations Research (in Persian).
[13] Samavati, A. (2011), Sangan Mine tailings dam site selection, optimal decision making techniques using SAW and TOPSIS, the thirtieth meeting of Earth Sciences (in Persian).
[14] Alidi A.S. (1996), Use of analytic hierarchy process to measure the initial viability of industrial projects, Internathional Journal of Project Management14 (4), PP.205-208.
[15] Momeni, M. (2006), New topics Operations Research, first edition, Tehran University Press, (in Persian).
[16] Al Harbi K.M., (2001), Application of AHP in project management, International Journal of Project Management 19 (4), PP.19-27.
[17] Al Khalil, M.I. (2002), Selecting the appropriate project delivery method using AHP, International Journal of Project Management, 20, PP.469-474.
[18] Asgharpour, M. (2008), Multi-criteria decision-making, Sixth Edition, Tehran University Press (in Persian).
[19] Albayrak. E., and Erensal. Y.C., (2004), Using AHP to improve human performance: An application of multiple critertia decision making problems, Journal of Intelligent Manufacturing, No.15, pp. 491-503.
[20] Archive of geological maps Sistan-Baluchistan province, Geological Country (in Persian).