دوره و شماره: دوره 6، شماره 11، تیر 1395، صفحه 1-121 

مقاله پژوهشی

ساختار مدیریت پروژه اکتشافی در تفکیک آنومالی با روش‌های هندسه فضایی در قالب روش‌ شبکه‌ای GERT – مطالعه موردی نهشته Cu-Au پورفیری دالی شمالی

صفحه 1-10

فرشاد دارابی گلستان؛ رضا قوامی ریابی؛ اردشیر هزارخانی؛ رضا خالوکاکایی؛ سید حمید سکاکی؛ هوشنگ اسدی هارونی


اثر جفت‌شدگی الکترومغناطیس بر داده‌های قطبش القایی طیفی (SIP)

صفحه 11-26

کاظم ملک پور دهکردی؛ احمد قربانی؛ عبدالحمید انصاری


مقاله پژوهشی

تحلیل المان مرزی غیر مستقیم اندرکنش شکست هیدرولیکی و شکست طبیعی در مخازن هیدروکربنی درزه دار

صفحه 77-88

ابوالفضل مرادی؛ بهزاد تخم چی؛ وامق رسولی؛ محمد فاتحی مرجی