ساختار مدیریت پروژه اکتشافی در تفکیک آنومالی با روش‌های هندسه فضایی در قالب روش‌ شبکه‌ای GERT – مطالعه موردی نهشته Cu-Au پورفیری دالی شمالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 دانشکده معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

3 داشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

در این مقاله از روششبکه ارزیابی گرافیکی و بازنگری تکنیکی (GERT) جهت مدیریت پروژه اکتشافی در فعالیت‌های مختلف روش‌های تفکیک آنومالی و ایجاد الگویی مناسب با ترکیب دو روش هندسه فضایی فراکتالی و آماره فضایی U استفاده شده است. به همین دلیل در کارهای معدنی به وفور شبکه‌بندی GERT مورد استفادهقرار می‌گیرد و منجر به افزایش دقت فرآیند می‌شود. بنابراین احتمالی بودن انجام یا عدم انجام تعدادی از فعالیت‌ها در روش فراکتالی و یا احتمال برگزیدن یکی از روش‌های فراکتالی و یا آماره U متناسب با پروژه اکتشافی و همچنین تکرارپذیر بودن یک مجموعه فعالیت‌ها در آماره فضایی U را تنها می‌توان با شبکه‌بندی GERT تفسیر نمود.شبکه حاصل از تلفیق این دو روش در نهشته مس-طلا دالی شمالی اجرا و نتایج مشابه‌ای را حاصل نمود و میزان همپوشانی این دو روش موقعیت آنومالی را با دقت هرچه بیشتر مشخص نمود.با اجرای گام به گامفعالیت‌های احتمالی در هر دو روش، طلا و مس نتایج بسیار نزدیک به هم نشان می‌دهند که حاکی از قدرت و دقت بالای این دو روش در شناسایی آنومالی‌ها می‌باشد. روش فرکتال مقادیر ppb560 برای طلا و ppm1700 برای مس را بعنوان آنومالی مشخص نمود اما روش آماره U این مقادیر را به ترتیب 47/1 (حدوداً برابر ppb500) و 45/1 (حدوداً برابر ppm1650) نشان داد که با رسم آنها همپوشانی و انطباق خوبی مشاهده گشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Structure of Exploration Project Management by Spatial Geometry Methods for Separation Anomaly Using GERT Networking - A Case Study of Cu-Au Northern-Dally Porphyry

نویسندگان [English]

 • farshad darabi golestan 1
 • R. Ghavami Riabi 2
 • A. Hezarkhani 1
 • Reza Khaloo kakaei 2
 • S.H. Sakaki 1
 • H Asad Harooni 3
چکیده [English]

In this paper, Graphical Evaluation and Review Technique (GERT) network analysis technique used in exploration project management for anomaly separation methods and a suitable model will be created by combining two methods of fractal geometry and U spatial statistics. In mineral exploration project (according to situation of geology, geological structure and mineralogical at mineralization area and because of probabilistic nature of them), Fatal mistakes can happen when starting exploration activity for anomaly separation.
Spatial invariance and frequency distribution of samples are the most characteristics of geochemical data to determine the isotropy or anisotropy variation. Since these projects consist of various uncertain and probable activities that may be repeated frequently, we can model those processes as stochastic networks such as GERT network. Therefore, in mining activities GERT networking is applied frequently, and certainly led to increase the accuracy and performance of the process.
This study is mainly focused in the Cu-Au Northern-Dally porphyry deposits that are exposed within the Urumieh-Dokhtar Magmatic Arc. The concentration–area (C-A) fractal model (based on Fractal dimensions) and moving average technique (U special statistic; based on window size ore search radius) have been used for decomposition and separation of anomalous patterns of geochemical data. So the probability of performing a lot of activities already in fractal geometry, reproducibility of a set of activities in U-spatial statistic, or probability of select one of these methods according to exploration project just interpreted with GERT networking.
The result of combining these networks is implemented and show similar result with high overlapping to recognize anomaly area. With step by step implementation of possible activities for each method, Au and Cu show high overlapping in different populations. This finding implies to the precision and accuracy of fractal and U- spatial statistics. Third population with highest dimension and maximum degree of populations break-point in fractal geometry shows that values >560 ppb for Au and >1700 ppm for Cu are distinguished as anomalous data. While, U- spatial statistics indicate the value higher than average+ one standard division (Ū+S) equal to 1.47 (>500 ppb) for Au and equal to 1.45 (1650 ppm) for Cu are the threshold value for anomaly population.

کلیدواژه‌ها [English]

 • network analysis technique
 • anisotropy variation
 • Fractal dimensions
 • moving average technique
 • degree of break-point
 • Threshold Value
[1] Afsari, M., Hejazi, S.R., Haj-Shirmohammadi, a., (2007). “Aplication of fuzzy GERT for project scheduling” international project management conference (in Persian).
[2] Haji-Karimi, A. Haji-Karimi, P. (2010). “construction of the best urban structure of the network model by fuzzy GERT” The First National Conference on Engineering and infrastructure management (in Persian).
[3] Sadri, M. and Sakkaki, S.H., (2005). “effective method in exploration project management” Iranian Mining Engineering Conference, Tarbiat Modares University, P. 8 (in Persian).
[4] Haj Shir Mohammadi A. (1998). “Management and project control” Acecr Isfahan University of Technology Publications (SID) (in Persian).
[5] Michael E. Kuhl, Radhamés A. Tolentino-Peña, 2008. "A dynamic crashing method for project management using simulation-based optimization", Simulation Conference.
[6] Hasani-Pak A. and Sharaf-aldin, M. (2004). “Exploratory Data Analysis” Tehran University Publications, P. 987 (in Persian).
[7] Changjiang Li, Tuhua Ma, Junfa Shi. (2003), "Application of a fractal method relating concentrations and distances for separation of geochemical anomalies from background". Journal of Geochemical Exploration 77 ,167–175.
[8] Cheng Q, Agterberg F.P, Bonham-Carter G.F. (1996), "A spatial analysis method for geochemical anomaly separation", Journal of Geochemical Exploration 56,183- 195.
[9] Darabi Golestan, F., Hezarkhani, A., Zare M. R. (2014). “Variography and anomaly separations U-235 by using fractal geometry and to determine the dependence of elements by correspondence analyses in Anzali Wetland area” The second National Conference of Geology, Geosciences and Geological Survey of Iran, Shahid Beheshti University.
[10] Darabi-Golestan, F. (2012). Interpretation of secondary lithogeochemical data accompany with primary lithogeochemical investigations to control the drilling plan” thesis M.S., Faculty of Mining Eng., Petroleum and Geophysics, Shahrood University of Technology, p 110-117 (in Persian).
[11] Seyed-Rahimi N. M.M., (2009). “Geochemical anomaly seperation using fractal and U spatial statistics and comparison with probability plots in the Saqez Sheet” thesis M.S., Faculty of Mining Eng., Petroleum and Geophysics,Shahrood University of Technology (in Persian)
[12] Seyed-Rahimi N. M.M., Ghavami R. Kakai, R., Hezare, M.R. (2010). “The use of U spatial statistic method to separate anomalous gold areas in the Kurdistan region” Twenty-seventh meeting of Earth Sciences and the Geological Society Conference (in Persian).
[13] Azad, M. R., Koneshloo, M. and Kamkar Rouhani, A., (2014). “Using the factorial Kriging analysis to filter spatial structures in gravity data acquired from Faryab chromite mine area” Journal of Earth and Space Physics 39-4.
[14] Gumiel, P., Sanderson, D. J., Arias, M., Roberts, S., & Martín-Izard, A. (2010). Analysis of the fractal clustering of ore deposits in the Spanish Iberian Pyrite Belt. Ore Geology Reviews, 38(4), 307-318.
[15] Asadi Haroni H. (2008). "First Stage Drilling Report on Dalli Porphyry Cu-Au Prospect, Central Province of Iran", Technical Report.
[16] Darabi-Golestan F., Ghavami-Riabi R., Asadi-Harooni H., (2012a). "Alteration, zoning model, and mineralogical structure considering lithogeochemical investigation in Northern Dalli Cu–Au porphyry", Arab J Geosci.
[17] Darabi-Golestan F., Ghavami-Riabi R., Khalokakaie R., Asadi-Haroni H., Seyedrahimi-Nyaragh M., (2012b). "Interpretation of lithogeochemical and geophysical data to identify the buried mineralized area in Cu-Au porphyry of Dalli-Northern Hill", Arab J Geosci.
[18] Hasani-Pak A. (1993). “Mining Sampling” Tehran University Publications, 510 p (in Persian).
[19] Ebrahimi, M., Bayati, A., Adhami, F. (2014). “PMBOK 5th edition” 978-600-6227-70-2, 616 P (in Persian).
[20] Aladposh, H. (2004). “Knowledge of project management” 964-91621-5-1, Hami pub. 340 P (in Persian).
[21] Karimi, G. M. (2001). “A new method of GERT Fuzzy for scheduling research projects” thesis M.S., Department of Industrial Engineering, University of Science and Technology (in Persian).
[22] Darabi-Golestan, F., Kakai, R., Ghavami-Riabi, R., Asadi-Harooni, H., (2012). “Estimating anomaly and separation from background by fractal geometry at Au-Cu Northern porphyry of Dalli” 15th Geological Society of Iran, Kharazmi University (in Persian).
[23] Cheng Q. (1999). "Spatial and scaling modelling for geochemical anomaly separation", Journal of Geochemical Exploration 65,175–194.