تحلیل شبکه تهویه معدن با روش گره- حلقه براساس دبی شاخه ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه معدن، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

چکیده

انجام تهویه دقیق و صحیح معادن از مهم‌ترین مسائل مربوط به ایمنی معدن است. اجرای مناسب شبکه تهویه معدن مستلزم شناخت و تحلیل دقیق حرکت هوا دربخش‌های مختلف معدن است. محاسبات تهویه در معادن متوسط وبزرگ زیر زمینی از پیچیدگی زیادی برخوردار بوده و مستلزم بکارگیری مدل‌ها وروش‌های تقریبی ریاضی مناسب خواهد بود. از جمله روش‌های تقریبی، گره- حلقه است کهتئوری خطی نیز نامیده می‌شود. در روش‌های‌هاردی- کراس و نیوتون- رافسون حدس اولیه منطبق با قانون گره کرشف لازم است. این حدس اولیه در شبکه‌های بزرگ با دشواری صورت گرفته و وقت‌گیر است. در روش گره- حلقه نیاز به حدس اولیه مطابق با قانون گره نیست. مزیت دیگر این روش سرعت همگرایی بیشتر آن برای معادلات درجه دو است. ابتدا، روش گره- حلقه درتحلیل شبکه‌های برق وآب به کار گرفته شد، اما تا کنون در تهویه معادن مورد توجه قرار نگرفته است. در این مقاله، شرح مختصری ازمبانی شبکه‌های تهویه معدن وروش گره- حلقه بیان می‌شود. سپس، چگونگی استفاده ازاین روش به صورت ماتریسی در تهویه معادن بر اساس دبی شاخه‌ها بررسی شده است. در ادامه، معادلات بیان کننده شبکه و نحوه خطی سازی آنها بیان شده و نحوه حل عددی ارائه شده است. درپایان شبکه تهویه معدن پابدانا به روش گره- حلقه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در این تحلیل بدون نیاز به دادن مقادیرتخمینی اولیه دبی، محاسبات به همگرایی منجرشد و توزیع هوا دربخش‌های مختلف معدن تعیین گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Mine Ventilation Networks Analysis Using Node-Loop Method Based on Branches Flow Rates

نویسندگان [English]

  • Bijan Maleki
  • ٍEzatollah Mozaffari
  • Abolfazl Haji Ghorbani
چکیده [English]

Summary
Ventilation is one of the most important safety issues in mining operations. Proper analysis of mine ventilation network requires a detailed understanding of air movement in different parts of the mine. Ventilation analysis in medium and large underground mines is complicated and requires numerical modellings to be done. Among the approximation methods of network analysis is the node – loop method which is also known as linear theory method. In Hardy - cross and Newton-Raphson methods, initial guesses are used based on the continuity equations of nodes that are difficult for the large networks and time consuming. The advantage of the node-loop method is that it doesn't need to consider the initial guessing for node equations. Another advantage of this method is the higher speed of convergence for second-order equations. Initially, this method was used in electricity and water distribution networks, but it seldom has been used in mine ventilation network. In this paper, the fundamentals of ventilation network equations and node - loop method are explained. Then the use of this method for solving the equations in mine ventilation is discussed. Network equations are introduced by matrix forms based on branches flow rates. The governing equations for the network and the method for linearization are introduced, followed by a numerical example of mine ventilation network. Finally, Pabdana mine ventilation network has been analyzed by the node-loop method. In this case study, air distribution was calculated in different parts of the mine with good convergence not using initial guess.
 
Introduction
Ventilation is one of the most important safety issues in mining operations. Proper analysis of mine ventilation network requires a detailed understanding of air movement in different parts of the mine. Ventilation analysis in medium and large underground mines is complicated and requires application of numerical methods.
  
Methodology and Approaches
The node-loop method for ventilation network is used in this paper. The practical application of this method is for modeling and analysis of mine ventilation networks. The governing equations and the linearization method are introduced. The advantage of the node-loop method is that there will be no initial guessing for implementing solution. The structured matrixes used are made so that to fit comprehensive ventilation conditions in mines, which includes simultaneous application of fans and natural ventilation.
 
Results and Conclusions
The node-loop method is shown as an alternative method for mine ventilation networks. The use of this method for solving the equations in mine ventilation is discussed. Network equations are introduced by matrix forms based on branches flow rates. A numerical example of mine ventilation network is followed to better introduce the method. It has also been shown that in this method the speed of convergence is higher for the second-order equations. Finally, Pabdana mine ventilation network has been analyzed by the node-loop method. In this case study, air distribution was calculated in different parts of the mine with good convergence. The operational point of fans is also obtained. The method can be introduced for mine ventilation design and analysis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ventilation Network
  • Air Distribution
  • Node-Loop Method
  • Pabdana Coal Mine
[1] Wood, D. J., Charles, C. O. A. (1972). Hydraulic network analysis using linear theory. Journal of Hydraulics Division, ASCE, 98(HY7), 1157-1170.
[2] Jeppson, R. W., Tavallaee, A. (1975) Pumps and reservoirs in networks by linear theory. Journal of Hydraulics Division, ASCE, 101(HY3), 576-580.
[3] Cross, H. (1936). Analysis of flow in networks of conduits or conductors. Bulletin 286, Engineering Experiment Station, University of Illinois, Urbane, 29 pp.
[4] Scott, D. R., and Hinsley, F. B. (1951). Ventilation network theory. Colliery Engineering, London, 28(334), 497-500.
[5] Wang, Y. J., Hartman, H. L. (1967). Computer solution of three-dimensional mine ventilation networks with multiple fans and natural ventilation. Int. J. Rock Mech. Eng. Sci., Oxford, Vol. 4, 129-154.
[6] Wang, Y. J. (1982). Critical path approach to mine ventilation networks with controlled flow. Trans. SME-AIME, Vol. 272, 1862-72.
[7] Bhamidipati, S. S., Procarione, J. A. (1985). Linear analysis for the solution of flow distribution problems. Proceedings of the 2th US Mine Ventilation Symposium.
[8] Kamba, G. M., Jacques, E., Patigny, J. (1995). Application of the simplex method to the optimal adjustment of the parameters of a ventilation network. Proceedings of the 7th US Mine ventilation Symposium.
[9] Wei, L. J., Zhou, F. B., Zhu, H. X. (2008). Topology theory of ventilation network and path algorithm. Journal of China Coal Society, 33(9): 926–930.
[10] Wei, L. J., Wang, Y. J., Fang, Z. W. (2010). Theory and process to simplify complicated ventilation networks. Journal of China university of mining and technology, 39(4): 480–483.
[11] Jia, T. G., Wang, Sh. G., Qu, G. N. (2013). Research on the adjustment model of ventilation characteristic parameters based on integrated method of circuit and path. Journal of Coal Science and Engineering, China, 19(1): 33-37.
[12] Madani, H. and Maleki, B. (2007). “Mine ventilation network analysis by Newton – Raphson method based on the equations of ΔQ.” Journal of Amirkabir Uni., 3(66) (In Persian).
[13] McPherson, M. J. (1993). Subsurface Ventilation and Environmental Engineering. Chapman & Hall, UK, P.136.
[14] Yun, Q. X., Huang, K. M. (2000). Determination of Ventilation System for Mines by Genetic Algorithm. Environmental Issues and Management of Waste in Energy and Mineral Production.
[15] Madani, H., Maleki, B. (2008). “Mine ventilation network analysis by Newton – Raphson method based on the equations of H.” Iranian Journal of Mining Engineering, 3(5): 71-77 (In Persian).
[16] Phillips, G. M., Taylor, P. J. (1980). Theory and Applications of Numerical Analysis. Academic Press.
[17] Ellis, D. J., Simpson, A. R. (1996). Convergence of Iterative Solvers for the Simulation of a Water Distribution Pipe Network. Department of Civil and Environmental Engineering, The University of Adelaide, Research Report No. R138.
[18] Jeppson, R. W. (1974). Steady Flow Analysis of Pipe Networks. An Instructional Manual, Utah State University.
[19] Lowndes, I. S., Fogarty, T., Yang, Z. Y. (2004). The application of genetic algorithms to optimize the performance of a mine ventilation network: the influence of coding method and population size. Springer-Verlag.
[20] Hartman, H. L. (1982) Mine Ventilation and Air conditioning. John Wiley & Sons Inc.
[21] Savic, D. A., Walters, G. A. (1994). An Evolution Program for Pressure Regulation in Water Distribution Networks. Report Number: 94/15, University of Exeter, United Kingdom.
[22] Madani, H. (2003). Mine Ventilation. Vol. 2, Amirkabir Uni. Pub, Tehran, Iran (In Persian).
[24]Hajighorbani, A. (2013). Application of operational research network models in mine ventilation (case study: coal mine of Pabdana. M.Sc. thesis, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran (In Persian).