بررسی تغییرات تنش‌های حرارتی و مکانیکی ایجاد شده ناشی از سوراخ‌کاری سنگ با لیزر در فشارهای جانبی بالا با روش اجزاء محدود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی معدن و مواد، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

مدل کردن و شبیه‌سازی اثر پارامترها روی رفتار سنگ در طی چند دهه اخیر افزایش یافته است. امروزه شبیه‌سازی ابزار مهمی برای تحلیل‌هایی است که در شرایط آزمایشگاهی امکان انجام آن میسر نیست. از علل اصلی استفاده از مدلسازی عددی سوراخ‌کاری با لیزر می‌توان به عدم دسترسی به فشارهای جانبی بالاتر از شرایط آزمایشگاهی موجود، بالا رفتن هزینه‌های سوراخ‌کاری با قطر زیاد، عدم امکان تفکیک تنش و کرنش‌های مکانیکی و حرارتی از هم، ناشی از لیزر در آزمایشگاه و همچنین بررسی اثرات ثانویه لیزرکاری در سنگ اشاره کرد. در این تحقیق، از روش المان محدود برای بررسی تنش‌های حرارتی و مکانیکی ناشی از سوراخ‌کاری با لیزر ND:YAG در نمونه سنگ‌های مخازن هیدروکربوری استفاده شده است. برای این منظور از نرم افزار آباکوس (ABAQUS) برای تحلیل‌های حرارتی و مکانیکی استفاده شد. یک مغزه سنگ مدلسازی شد و خصوصیات حرارتی سنگ مخزن از قبیل هدایت حرارتی، ظرفیت گرمایی و چگالی به عنوان پارامترهای ورودی در نظر گرفته شد. پس از اعمال نرخ حفاری و مدلسازی لیزرکاری بر اساس آزمون‌های آزمایشگاهی و انطباق خروجی مدل با این آزمون‌ها، اثر فشارهای جانبی بالا روی لیزر سنگ مطالعه شد. نتایج نشان داد مدل عددی به کار گرفته شده تطابق خوبی با شرایط واقعی دارد. در اطراف سوراخ ایجاد شده، تنش حرارتی ناشی از لیزرکاری نسبت به تنش‌های مکانیکی ناشی از فشار جانبی کمتر است و توزیع تمرکز تنش در آن ارتباط زیادی با مقدار فشار در برگیرنده‌ی نمونه سنگ دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study of thermal and mechanical stresses variations on rock caused by laser drilling in high confining pressure with Finite Element Method

نویسندگان [English]

  • Abdollah Dini
  • MortezA Ahmadi
  • Kamran Goshtasbi
چکیده [English]

Summary
Modelling and simulation have increased in the study of rock engineering in the past decades. Numerical simulation is an important tool for analysis that is impossible to do in the laboratory. The main reasons for using numerical modeling in laser drilling which can be mentioned are lack of access to high confining pressure in the existing laboratory condition, increase in the cost of drilling in large diameter, differentiation mechanical and thermal stresses and strain caused by the laser in the laboratory, as well as important secondary effects in laser drilling on rock. In this study, a Finite Element Method (FEM) is used for understanding the thermal and mechanical stresses caused by the ND: YAG laser drilling in the reservoir rocks. For this purpose, ABAQUS code was employed to analyse the thermal and mechanical stresses. A numerical model of a core rock was simulated and thermal properties of a reservoir rock such as thermal conductivity, heat capacity and density were imported into the code. By entering drilling rate to the model, tests carried out in the lab were simulated and after conformity with them, high confining pressures were imposed.
 
Introduction
Laser perforating is a new scientific approach to the generation of uniform holes in oil and gas reservoir wells at a selected pitch to improve the permeability of rocks. Thermal stress generated by differential thermal expansion of minerals and high-temperature gradient, breaks the bonds between the grains. In this range of temperature, physical and chemical changes occur that are associated with the process of spallation. Hence, Laser rack spallation is a complicated phenomenon depending on many factors. Using experimental studies to comprehend this phenomenon is merely expensive and time-consuming. Since there are not enough techniques to appraise some of the factors, they should be studied in the laboratory. On the other hand, numerical modelling provides simulative action of the factors which are difficult to be considered by experimental research. Many researchers have been examined the laser cutting process. In previous studies, researchers focused mainly on some factors to improve the cutting quality and assess the thermal stress levels around the cutting section. However, these studies were limited mainly laser cutting of rock and has not been examined the thermal and mechanical stress analysis in detail.
 
Methodology and Approaches
The finite element model has been used to simulate the thermal and mechanical stresses induced by laser drilling ND: YAG. For this investigation, some samples have been taken from a hydrocarbon reservoir in Ahvaz. For this purpose, ABAQUS software was used and thermal properties of reservoir rocks, such as thermal conductivity, density and heat capacity were considered.
 
Results and Conclusions
Results of the numerical study show that the model has good agreement with the lab tests. Around the drilled holes, thermal stress induced by the laser is lower than the mechanical stress caused by confining pressure. And the distribution of the stress concentration has a high correlation with the amount of confining pressure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rock cutting
  • laser drilling in rock
  • thermal and mechanical stress
  • Finite Element method
  • ABAQUS
[1] Zhiyue Xu, Claude B. Reed, Ramona Graves, and Richard Parker. (2004). Rock perforation by pulsed Nd:YAG laser. Proceedings of the 23rd International Congress on Applications of Lasers and Electro-Optics.
[2] Yilbas, B., A. Arif, and B. Abdul Aleem (2010). Laser cutting of sharp edge: thermal stress analysis. Optics and Lasers in Engineering. 48(1): p. 10-19.
[3] Yilbas, B., S. Ahktar, and C. Chatwin (2011). Laser hole cutting into bronze: thermal stress analysis. Optics & Laser Technology. 43(7): p. 1119-1127.
[4] Yilbas, B. and I. Naqvi (2003). Laser heating including the phase change process and thermal stress generation in relation to drilling. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B: Journal of Engineering Manufacture. 217(7): p. 977-991.
[5] Ahmadi, M., M.R.Erfan a, M.J.Torkamany b, Gh.A.Safian. (2011). The effect of interaction time and saturation of rock on specific energy in ND: YAG laser perforating. Optics & Laser Technology. 43(1): p. 226-231.
[6] Timenshenko, S.P.a.G., J. N. (1984). Theory of Elasticity. Vol. 3rd edition. p. 476-484 McGraw-Hill, Singapore.
[7] Paek, U.a.G., F. P. (1972). Thermal analysis of laser drilling. IEEE J. Quantum Electronics, 8, 112-119.
[8] ABAQUS Theory Manual, Version 6.2, ABAQUS Inc., Pawtucket, USA.
[9] Ahmadi, M., M.R.Erfan a, M.J.Torkamany b, J.Sabbaghzadeh. (2012). The effect of confining pressure on specific energy in Nd: YAG laser perforating of rock. Optics & Laser Technology. 44(1): p. 57-62.
[10] Gahan, B.C. and S. Batarseh. Laser drilling: drilling with the power of light, continuation of fundamental research and development. DOE Annual Technical Progress Report, Cooperative Agreement No. DE-FC26-00NT40917, 2006.