دوره و شماره: دوره 7، شماره 14، اسفند 1396، صفحه 1-139 
تحلیل قابلیت اطمینان به روش ممان دوم مرتبه اول در پیش‌بینی نرخ نفوذ سرمته

صفحه 13-21

10.29252/anm.7.14.13

فخرالسادات هاشمی نسب زواره؛ راحب باقرپور؛ علیرضا باغبانان؛ مسعود منجزی


یادداشت فنی

مدلسازی احتمالاتی-ژئوتکنیکی گودبرداری در حاشیه شهر قائن

صفحه 97-109

10.29252/anm.7.14.97

محمد امین فرشادمهر؛ ایوب حاذق؛ حسین نوفرستی