دوره و شماره: دوره 12، شماره 33، دی 1401، صفحه 1-63 
Mathematical modeling and numerical seismic study of smart concrete beams

صفحه 35-41

10.22034/anm.2022.2704

Mohammad Sharif Zarei؛ Mohammad Hadi Hajmohammad؛ Ahmad Farrokhian؛ Reza Kolahchi