دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقالات پیش چاپ (preprint):
پیش چاپ (َpre print) مقاله ای است که مراحل داوری و پذیرش آن انجام شده و از طریق سرور نشریه پیش از چاپ مقاله در دسترس عموم قرار می گیرد. همچنین، مقاله پیش چاپ شده دارای کد DOI می باشد.

توجه:
به اطلاع نویسندگان و خوانندگان محترم می رساند مقالاتی که در این بخش به عنوان مقالات آماده انتشار (پیش چاپ) قرار گرفته است، در هیات تحریریه نشریه مطرح شده و دارای پذیرش نهایی هستند و در نوبت انتشار و چاپ قرار دارند.

مقاله پژوهشی

تحلیل حساسیت و تعیین مهمترین پارامترهای موثر بر پایداری چاه نفت بر اساس مدلسازی عددی در نرم افزار Phase2

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آبان 1401

10.22034/anm.2022.2859

ماهان امیرخانی؛ ابوالفضل عبدالهی پور


استفاده از ابزارهای مشتقه مالی در بازار سنگ‌های نما و ساختمانی لرستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آذر 1401

10.22034/anm.2022.2892

مجتبی مرادی پور؛ محمد حیاتی


بررسی تاثیر زمان در همگرایی تونل‌های دایروی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1401

10.22034/anm.2023.19371.1584

هادی رضایی؛ علی رضا کارگر؛ مهدی موسوی


در نظر گرفتن عدم قطعیت برای تخمین پارامترهای مقاومت برشی سنگ بکر با استفاده از روش های آماری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1402

10.22034/anm.2023.19104.1573

مهدی محمدی؛ محمد فاتحی


تاثیر امواج زمین لرزه بر لوله های مدفون در شیروانی خاکی نامحدود به روش عددی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1402

10.22034/anm.2023.18740.1572

غلامحسین رنجبر؛ محمود ساریخانی خرمی


بررسی تاثیر خواص مصالح سنگ طبیعی بر عملکرد آسفالت با استفاده از روش سطح پاسخ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1402

10.22034/anm.2023.20066.1594

علی اکبرزاده؛ علی رضا یاراحمدی؛ حسینعلی لازمی؛ علی اکبر ذهقانی زاده


بررسی و تهیه نقشه پتانسیل مطلوب کانی سازی پنهان مس-طلادار پورفیری ورقه های زمین شناسی بصیران و کودگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1402

10.22034/anm.2023.18917.1568

منصور ضیائی؛ علی شبانی؛ مهرداد سلیمانی منفرد؛ عارف شیرازی؛ سید امیر علی حامدی


تفکیک آنومالی‌های ژئوشیمیایی مرتبط با کانی‌سازی گرمابی مس با استفاده از تحلیل فاکتوری مرحله‌ای در برگه زمین‌شناسی فیض‌آباد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آبان 1402

10.22034/anm.2023.19986.1593

مبین صارمی؛ مهیار یوسفی؛ سعید یوسفی


مدل سازی عددی سه بعدی سامانه پیش نگهداری در جلوی سینه کار تونل با رویکردهای مختلف و بررسی اثر این رویکردها، مطالعه موردی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آبان 1402

10.22034/anm.2023.19518.1587

مرتضی جوادی اصطهباناتی؛ سعید صبور؛ شکراله زارع


تحلیل پایداری چاه با استفاده از منحنی اندرکنش زمین و معیار مور-کولمب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1402

10.22034/anm.2023.20594.1609

امیرمحمد احمری؛ ابوالفضل عبدالهی پور؛ علیرضا کارگر