دوره و شماره: دوره 10، شماره 25، دی 1399، صفحه 1-75 

مقاله پژوهشی

Combination of Remote Sensing and Ground Penetrating Radar Methods to Estimate Suitable Areas for Locating Subsurface Dams in Abouzeidabad Plain

صفحه 1-11

10.29252/anm.2020.13980.1443

عیسی ایلیاتی؛ نصرت اله امانیان؛ عبدالحمید انصاری؛ محمدحسین مختاری


Estimation of REV size and Determination of geo-mechanical properties of the rock mass in Sechahoon Anomaly XII Mine

صفحه 13-22

10.29252/anm.2019.9506.1330

علیرضا جبین پور؛ علیرضا یاراحمدی بافقی؛ جواد غلام نژاد؛ حجت الله ذاکرزاده فروشانی


On the Effect of Grain Size on Rock Behavior under Cyclic Loading by Distinct Element Method

صفحه 23-32

10.29252/anm.2019.1630

ابوالفضل دلیرنسب؛ کامران گشتاسبی؛ حمیدرضا نجاتی