دوره و شماره: دوره 11، شماره 26، فروردین 1400، صفحه 1-82 

مقاله پژوهشی

طراحی الگوی سیاست‌گذاری کارآفرینی در حوزه معادن استان سیستان و بلوچستان

صفحه 1-12

10.22034/anm.2021.1965

مریم مالکی؛ حبیب اله سالارزهی؛ عبدالعلی کشته گر؛ عالمه کیخا؛ ابراهیم حدادی