دوره و شماره: دوره 13، شماره 34، فروردین 1402، صفحه 1-105 
حل تحلیلی انتشار امواج انفجار در سنگ با استفاده از تئوری الاستودینامیک

صفحه 57-65

10.22034/anm.2023.17540.1527

میثم لک؛ محمد فاتحی؛ علیرضا یاراحمدی بافقی؛ ابوالفضل عبدالهی پور؛ مهدی پورقاسمی ساغند