دوره و شماره: دوره 13، شماره 35، تیر 1402، صفحه 1-77 

مقاله پژوهشی

Investigating the effect of Iron ore wastes transportation and environmental pollution in Chadermalo

صفحه 1-18

10.22034/anm.2023.19075.1570

Sayed Abolghasem Soleimani؛ Hassan Hosseininasab؛ Mohammad Bagher Fakhrzad؛ Roya Soltani؛ Alireza Yarahmadi Bafghi