دوره و شماره: دوره 13، شماره 36، مهر 1402، صفحه 1-100 

مقاله پژوهشی

رابطه خصوصیات مکانیکی با مقدار درصد کوارتز و فلدسپات سنگ‌های رسوبی

صفحه 1-13

10.22034/anm.2023.19846.1592

پوریا حیدریان؛ محمدرضا آصف؛ جعفر خادمی حمیدی؛ مهدی تلخابلو